Making recycling a normal thing

Probably the largest area covered in Romania

Email: office@rematinvest.ro

Phone: +40 264 450 875

Packaging waste

Legea nr. 249/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015, reglementează modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

Sunt supuse prevederilor acestei legi toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Cerinţe

Se admite introducerea pe piaţă numai a ambalajelor care îndeplinesc următoarele cerinţe esenţiale:

1. Cerinţe esenţiale specifice privind fabricarea şi compoziţia ambalajului:

 • ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul şi greutatea acestuia să fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranţă, igienă şi acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cât şi pentru consumator;
 • ambalajul va fi conceput, fabricat şi comercializat într-un mod care să permită reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, şi să reducă la minimum impactul negativ asupra mediului;
 • ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conţinutului de substanţe şi materiale toxice şi de alte substanţe periculoase în materialul de ambalare şi în elementele sale, substanţe care se pot regăsi în emisiile, cenuşa sau levigatul care rezultă din procesele de eliminare a deşeurilor de ambalaje.

2. Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:

 • proprietăţile fizice şi caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rotaţii în condiţii normale de utilizare preconizate;
 • ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigenţele în materie de sănătate şi de securitate;
 • ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină deşeu de ambalaj valorificabil.

3. Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:

 • ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în funcţie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;
 • ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca deşeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă ce să permită optimizarea recuperării de energie;
 • ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca deşeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile;
 • ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a materialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă şi apă.

Operatorii economici sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depăşeşte 100 de părţi/milion raportat la greutate, cu excepția ambalajelor realizate numai din sticlă cristal cu conţinut de plumb.

Operatorii economici producători de ambalaje şi/sau de produse ambalate au obligaţia să utilizeze un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi să aplice sistemul de marcare şi identificare de această lege. În aceeași ordin de idei, operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma „ambalaj reutilizabil“.

Obiective, responsabilităţi şi colectare

Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel naţional, sunt următoarele:

 • valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje;
 • reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje, după cum urmează:
  • 0% din greutate pentru sticlă;
  • 0% din greutate pentru hârtie/carton;
  • 50% din greutate pentru metal;
  • 15% din greutate pentru lemn;
  • 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.

Responsabilităţile operatorilor economici se pot realiza:

 • individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională;
 • prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Deşeurile de ambalaje se colectează în containerele inscripţionate cu denumirea materialului pentru care sunt destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru – pentru deşeuri de hârtie – carton, galben – pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb – pentru deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu – pentru deşeuri periculoase.

Amenzi

Pentru nerespectarea prevederilor acestei legi, sancțiunile sunt următoarele:

 • cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice şi amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatorii economici în cazul nerespectării obligaţiei de a depune deşeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spaţiile special amenajate sau de predare a acestora către operatorii de salubrizare sau operatorii economici autorizaţi pentru colectarea lor;
 • cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul nerespectării de către operatorii economici a:
  • obligației privind informarea consumatorilor asupra sistemului depozit şi asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple,
  • obligației de marchare ori de înscriere pe ambalaj ori pe etichetă a sintagmei „ambalaj reutilizabil“
  • obligației operatorilor economici care introduc pe piaţă produse ambalate în ambalaje reutilizabile de a informa comercianţii şi/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj şi de asigurare a preluării acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor;
 • cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării obligațiilor privind utilizarea sistemului de marcare, respectarea cerințelor esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, asigurarea unor condiții de depozitare în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a ambalajelor cât și organizarea unui sistem pentru colectare în vederea reutilizării multiple a ambalajelor;
 • cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei, în cazul nerespectării obligației de a primi ambalaje reutilizabile la schimb sau de rambursare, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului;
 • cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, în cazul nerespectării obligației privind furnizarea de informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, furnizarea de informaţii privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic ori furnizarea de date sigure referitoare la propriile activităţi cu privire la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu asumarea responsabilității asupra datelor furnizate.;
 • cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:

1. nerespectarea:

  • obligației privind introducerea pe piaţă numai a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale;
  • obligației privind introducerea pe piaţă numai a ambalajelor la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj respectă nivelul impus;
  • obligației privind distribuţia optimă în teritoriu şi o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare;
  • obligației de a da posibilitatea consumatorilor/utilizatorilor finali de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată;
  • obligației valorificării/ încredinţării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie;
  • obligației de colectare selectivă;
  • obligației autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de a încheia contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu toţi operatorii economici interesaţi pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie, astfel încât contribuţia acestora să fie direct proporţională cu cantitatea de ambalaje primare preluată de la operatorii economici;
  • obligației de a nu amesteca de ambalaje colectate selectiv.

2. condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

În termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii.

Company policy


REMATINVEST has established an integrated quality, environmental, safety and health management system in accordance with the requirements of SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 and OHSAS 18001: 2007, system described in the Integrated Management System Manual [more]

Contact

HEAD OFFICE:

Piața T. Cipariu Nr. 15, Bloc 3A,
Mezanin, Sp. com. 66A/66B,
400191, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania

Phone: +40 264 450 875
Fax: +40 264 450 873
Email: office@rematinvest.ro